HOME
ITA
LPA
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
  หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1) ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
  1. หนังสือที่เสนอ ผวจ.กรณีมีการขยายเวลา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. ประกาศของ อปท.เรื่องการประกาศใช้แผน พัฒนาสามปี
1.2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามปี
  1. คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมในพื้นที่
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  3. บัญชีโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01,ผ02,ผ03)
  4. รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการจัดทำประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น จากทุกภาคส่วน /ทุกโครงการมาจากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจำเป็นเกิดจากสาธารณภัย
1.3) อปท.ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง
  2. สำเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หรือหมู่บ้าน
  3. สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาวิเคราะห์
  4. แผนพัฒนาสามปี มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอจากแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต.ปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.4) การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1) เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ มท. ได้แก่
  1.1 สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
  1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  1.3 ข้อมูลพื้นฐาน
  1.4 ข้อมูลอื่นๆ
  1.5 ปัญหาและความต้องการของประชาชน
  1.6 รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
  2) เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อปท.สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และตรงตามแนวทาง และค่าเป้าหมายในการพัฒนา,รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี
  3) มีการกำหนด KPI ในแผนยุทธศาสตร๋การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล สำเนารายงานผลการติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า อปท.มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
1.5) อปท.นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี มาดำเนินการตามแผนฯโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินนอกงบประมาณ(เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯปี 2560)
  1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน
1.6) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ
  1. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วนเป็นปัจจุบัน
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
  3. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
  4. 4) การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  5. หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan
1.7) การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
  1. คำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมาย
  2. แบบสำรวจ /ฐานข้อมูล
  3. หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ อปท.จัดหรือดำเนินการ
  5. ดำเนินการตาม นส.สถ.ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/2172 ลว.19 ตค.2559 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่องจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  6. ตรวจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบาบเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10